கொக்குவில் இந்து ஆரம்ப பாடசாலையின் இணையத் தளத்திற்கு வரவேற்கின்றோம்

 

 

 

 

 

முகப்பு

 

பாடசாலை பற்றி

வரலாறு

இலச்சனை

பாடசாலைக்கீதம்

அதிபர்கள்

படத் தொகுப்பு

ஆசிரியர் குழாம்நிகழ்வுகள்

விளையாட்டுப் போட்டி

பரிசளிப்பு விழா
 

அடைவுகள்

பரீட்சை முடிவுகள்

 

 

 

 

 

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான விளையாட்டு விழா

மேலும்    

எங்கள் அதிபர்

 

 

தூர  நோக்கு

 
 

 

தேசிய கல்வி நோக்கங்களை அடையும் வகையில் தரமான செயற்பாடுகளின் ஊடாக தேர்ச்சி களைப் பெறச்செய்து மாணவர் களிடத்தே மறைந்திருக்கும் தனி யாள் திறன்களை செழுமை யேற்றிதொடர் தேர்ச்சிகளிற்காக தொடர்ந்து இயங்கும் மனப்பாங்கு உடையவராக ஆக்கும் கற்றல், கற்பித்தல், இணை பாட செயற் பாடுகளை முன்னெடுத்தல்.

 
   
 
 

நோக்கக் கூற்று

 
 

எதிர்காலச் சவால்களுக்கு முகங்கொடுத்து, சமூகப் பொருத்தப்பாடுடைய, சுயமாக இயங்ஙக் கூடிய, ஒழுக்கமும் சீலமும் கொண்ட பிரஜையை உருவாக்கல்.

 

 
 
 

நிகழ்வுகள்

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     
 

தொலைபேசி: 021 222 2106